Missie

Mingus is een adviesbureau dat staat voor het succesvol (bege)leiden van transformaties met een duurzaam effect. Wij bieden daarbij onze breed ontwikkelde organisatie-expertise aan in de alledaagse praktijk van veranderingsprocessen en in het structureel begeleiden van (nieuwe) strategie naar implementatie.

Visie

Transformeren begint met het ontwikkelen van haalbare en onderscheidende strategische toekomstscenario’s. Het gekozen strategische profiel vormt de basis voor de vraag, hoe de hierin uitgewerkte externe beloftes intern worden waargemaakt. Het besef binnen de onderneming dat een nieuwe koers zal worden gevaren en het creëren van draagvlak hiervoor zijn essentieel. Vooral ook omdat met de keuze voor een nieuwe strategie de nodige veranderingen zullen worden doorgevoerd. Doorgaans gaat het om wijzigingen in de besturing van de onderneming en om operationele veranderingen binnen het primaire en ondersteunende proces.

Transformeren is een continu proces waarbinnen een directe verbinding wordt gelegd tussen de gekozen strategische koers en het invoeren van de daarmee samenhangende veranderingen, tot in de haarvaten van de onderneming. Essentieel is de aansluiting van de onderneming bij het juiste ambitieniveau. Het moet de basis zijn voor nieuwe inspiratie, het willen verleggen van grenzen en het op een hoger niveau brengen van de motivatiegraad.

CASE I

Een grote zorgonderneming in financiële problemen

case II

Een grote V & V zorgorganisatie op het randje van faillissement, met lange wachtlijsten en gedemotiveerd personeel. Een negatief eigen vermogen van 5 miljoen euro, een verlies uit bedrijfsvoering van eenzelfde bedrag en ernstige liquiditeitsproblemen. Dientengevolge waren er imago- en reputatieproblemen.

Met een sanering op het personele vlak -collectief ontslag- en met een herstructurering van de huisvesting hebben we de onderneming financieel gezond gemaakt. Op basis van een nieuwe strategie waarin de focus op het primaire proces, outsourcing van ondernemingsvreemde activiteiten en de samenwerking met andere zorgaanbieders (ketenzorg) gericht was, hebben we de onderneming getransformeerd. In deze transformatie stonden medewerkertevredenheid, klanttevredenheid en het minimaliseren van de wachtlijsten centraal.

Middels het versterken van het regelend vermogen van medewerkers in het zorgproces hebben we de productiviteit van medewerkers verhoogd en de managementniveau’s van 6 teruggebracht naar 3. Op basis van de positieve resultaten hebben we middels een interne- en externe communicatiestrategie het imago en de reputatie van de onderneming versterkt. Nieuwe innovaties op het transmurale vlak en schaalvergroting (fusies) hebben geleid tot een versterking van de marktpositie van de zorgonderneming.